29 september 2023
Information stambyte

Kort information gällande stambyte 

På styrelsens uppdrag utförde Fastighetsägarna en förstudie under våren vad gäller stammarna i föreningen. Styrelsen har därefter analyserat denna och kommit fram till följande:

Förstudien visade att de mest akuta åtgärderna som behöver utföras är att byta ut de synliga avloppsledningarna i källargången och relina de ingjutna, osynliga avloppsledningarna under källargolvet. Styrelsen beslutade mot denna bakgrund att detta ska genomföras. Detta projekt kommer att inledas under hösten. Under arbetet med relining och utbyte kommer lägenheterna inte att påverkas. 

Vad gäller stambyte av vertikala stammar har styrelsen beslutat att detta måste utredas ytterligare och underlag tas fram för att ett beslut om vilka åtgärder som kan behöva vidtas samt när i tiden dessa ska genomföras.   

Styrelsens bedömning så här långt är att någon samlad renovering av de vertikala stammarna tidigast skulle behöva ske efter år 2028.  

En mer utförlig information finns utdelad i medlemmarnas postboxar. Framöver kommer medlemmarna kontinuerligt att informeras om utvecklingen via BoendeAppen .


Uppdaterat 2023-09-29