Tänk på detta när du blir medlem i föreningen
- Kontakta styrelsen på adressen styrelsen@verdandi42.se och lämna uppgift om din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer.
- Teckna elnätsavtal med områdets elnätsägare, som är Ellevio (se länk i menyn till höger). Först sedan elnätsavtal har tecknats kan man teckna elhandelsavtal. För den senare typen av avtal finns många leverantörer att välja mellan. 
- Om lägenheten är utrustad med gasspis, ska avtal tecknas med Stockholm Gas (se länk i menyn till höger).
- Kontrollera med föregående ägare vilket källarförråd som hör till lägenheten. Sätt omgående hänglås på förrådet. 
- Se till att föregående ägare lämnar ifrån sig fyra uppsättningar nycklar till lägenhetsdörr och tre nycklar till postboxen. Har ytterligare nycklar tillverkats, ska naturligtvis även dessa överlämnas.

Namnskyltar m.m. 
På alla lägenhetsdörrar finns namnskyltar. Dessa är enhetliga och beställs och bekostas av föreningen samt sätts upp av fastighetsskötaren. På skylten präglas köparens efternamn som det anges i köpekontraktet. Det är därför mycket angeläget att se till att namnförtydligandet på kontraktet är både läsligt och rättskrivet. Ska ytterligare namn anges på skylten, måste detta anmälas till föreningens ekonomiska förvaltare redan i samband med att inträde beviljas i föreningen.

Namn på tavlorna i foajéerna ändras av fastighetsskötaren. Namn på postboxen ändras av medlemmen själv, som med hjälp av formuläret här nedan framställer och sedan skriver ut och innanför plastfliken sätter dit sin namnremsa. På remsan anges det fyrsiffriga lägenhetsnumret samt efternamn.

verdandi42.namning.postboxar.docx
Uppdaterat 2022-01-07